Let Op !

De gedragscode van de NVH

Een gedragscode is een goed en effectief instrument om in een bedrijfstak de naleving van privacy- en gegevensbeschermingsregels te bevorderen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt dan ook nadrukkelijk de aanbeveling gedaan dat brancheorganisaties binnen de grenzen van de AVG gedragscodes opstellen.

De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) kent sinds jaar en dag een gedragscode. In 1993 was de NVH een van de eerste verenigingen die een gedragscode opstelde voor de wijze waarop haar leden met persoonsgegevens dienden om te gaan. Deze gedragscode werd goedgekeurd door de toenmalige Registratiekamer. Na de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) werd de NVH-gedragscode aangepast aan die wet en heeft de voorganger van de Autoriteit Persoonsgegevens (het College Bescherming Persoonsgegevens) hiervoor einde 2011 een goedkeurende verklaring afgegeven.

Sinds 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Met de komst van de AVG was ook de door de AP in 2011, op basis van de Wbp, goedgekeurde gedragscode van de NVH aan herziening toe. Hiermee stellen de leden van de NVH aanvullende regels voor de omgang met persoonsgegevens. De hernieuwde NVH-Gedragscode is uiteraard ook aan de AP ter goedkeuring voorgelegd. Bij niet-naleving van de wet en de gedragscode, kan de AP handhavend optreden.

De NVH hecht zeer aan een door de toezichthouder goedgekeurde gedragscode, welke bindend is voor haar leden. Hierdoor is het voor de betrokkenen en opdrachtgevers duidelijk op welke wijze de leden met persoonsgegevens omgaan. Weliswaar kunnen ook niet-leden van de NVH aangeven de gedragsregels te zullen naleven, maar dat blijft vrijblijvend omdat bij klachten en geschillen er geen mogelijkheid is om deze bindend voor te leggen aan de onafhankelijke Raad van Toezicht van de NVH. Op die wijze onderscheiden leden van de NVH zich uitdrukkelijk van andere organisaties die zich bezighouden met het verwerken van (handels)informatie.

Bindend voor leden

De NVH-gedragscode is bindend voor alle leden van de vereniging. Samen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormt de NVH-Gedragscode een waarborg voor zorgvuldigheid, kwaliteit en naleven van de beroepsethiek.

NVH-leden (gezamenlijk en individueel) bieden de beste garantie voor:
naleving van de privacywetgeving en waarborgen voor een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling;
positief en verbindend branche bewustzijn richting alle betrokken maatschappelijke partijen;
integere, solide bedrijfsvoering;
kwaliteit en zorgvuldigheid van informatie en dienstverlening.

Een belanghebbende die van mening is dat een aangesloten NVH-lid in strijd handelt met de gedragscode van de vereniging kan hierover een klacht indienen bij:

Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus
Computerweg 22
3542 DR Utrecht

De volledige tekst van de gedragscode en de toelichting daarop, kunt u hier bekijken.

Het Besluit goedkoerende verklaring van het CBP d.d. 25-08-2011 kunt u hier bekijken.

UITSLUITEND DE NVH LEDEN WERKEN BINDEND VOLGENS DE GEDRAGSCODE:
  • Economic Data Resources B.V.
  • Experian Nederland B.V.
  • Focum Solutions B.V.

 
Let op:

Helaas komt het voor dat bedrijven suggereren lid te zijn van de NVH terwijl dat niet het geval is. Op onze website onder het tabblad "Leden" kunt u nalezen welke bedrijven wél lid zijn van de NVH. Uitsluitend de bedrijven die op deze website worden vermeld zijn daadwerkelijk lid van de NVH en voldoen aan het daarbij behorende kwaliteitskeurmerk. Indien u vragen of klachten heeft over een bedrijf dat zich voordoet als lid van de NVH, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.